ایجاد بستر استفاده از درگاه پرداخت برای مدارس

چهارشنبه, 01 آبان 1398

پیشگامان به سراغ مدارس می‌رود. درگاه پرداخت جایگزین دستگاه پوز می‌شود. 

بیشتر
پذیرندگان حقوقی
پذیرندگان حقیقی
تعداد کل پذیرندگان