لیست تعرفه ها


نوع درگاه پرداخت اینترنتی کارمزد
1 درگاه پرداخت مستقیم سیزپی %0
2 درگاه پرداخت غیر مستقیم سیزپی %0

  • کاربران می توانند با ثبت نام در سایت سیزپی، بدون کارمزد و کاملا رایگان از درگاه پرداخت اینترنتی سیزپی استفاده کنند
پذیرندگان حقوقی
پذیرندگان حقیقی
تعداد کل پذیرندگان