شماره شباي بانکي چیست؟

شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار شماره شباي بانکي نامیده می شود، کدی است ۲۴ رقمی که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می کند. شماره شباي بانکي در مبادلات بین المللی نیز کاربرد مهمی دارد. شماره شباي بانکي بر اساس استاندارد IBAN ایجاد شده است که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان استاندارد شماره حساب بانکی مورد استفاده قرار می گیرد. شماره شباي بانکيی بین المللی با افزودن IR به شماره شباي بانکيی داخلی ساخته می شود و می تواند در مبادلات بین المللی استفاده شود. در نتیجه شماره شماره شباي بانکي ، کدی۲۶ کاراکتری مانند زیر می باشد. IR123456789054397890086597 طبق دستور العمل بانک مرکزی کلیه بانک های کشور موظف هستند شماره شباي بانکيی تمامی حساب های مشریان خود را محاسبه و در اختیار آن ها قرار دهند. شماره شباي بانکي به انواع حساب ها مانند سپرده، جاری، تسهیلات و نظیر آن تعلق می گیرد.

کاربرد شماره شباي بانکي در درگاه پرداخت اینترنتی سیزپی

سیزپی نیز برای تسویه با پذیرندگان خود که از درگاه های پرداخت اینترنتی مستقیم و یا درگاه های پرداخت واسط استفاده می کنند از شماره شباي بانکي آنها استفاده می کند. بدین ترتیب با استفاده از شماره شباي بانکي پذیرندگان از طریق دستور پرداخت پایا وجه مورد نظر به حساب پذیرندگان اینترنتی سیزپی واریز می گردد.

پذیرندگان حقوقی
پذیرندگان حقیقی
تعداد کل پذیرندگان