چهار شاخصه بانکداری باز

یکشنبه, 29 دی 1398

از نمونه کاربردهای بانکداری باز می‌توان به تسهیــــــــل فرآینـــــــــدها در شـرکـــــت  های پرداختیاری اشاره کرد که عمدتا در زمینه ارائه درگاه پرداخت اینترنتی فعالیت دارند.

بیشتر
پذیرندگان حقوقی
پذیرندگان حقیقی
تعداد کل پذیرندگان